Проектантско бюро ТопАрх

 

Градоустройство

Обществени сгради

Жилищни сгради

Промишлени сгради

"Архитектурата е начин на мислене, облечен в пространствени форми.”


     Архитектурата е изкуството с отличителен белег и специфика на въздействие. Тя се формира и едновременно видоизменя във връзка с промените в културните традиции, промените в бита, промените в обществените структури, развитието на техниката и технологиите и разбира се, тъй като тя е най-скъпото изкуство - с икономическото развитие.